Size projenin tüm aşamalarında yardımcı oluyoruz

Projelendirmede kullanılan değerler ile teknik ve proje konusundaki yardımlarımızdan yararlanabilmek için lütfen design@starseismic.eu e-posta adresimiz aracılığıyla bizimle irtibata geçiniz!

İndirilebilen dosyalar

downloadCE Certification
downloadWildcat test report according to EN 15129 and ECCS
downloadCost analysis based on Eurocode
downloadWildcat test report, USA
downloadPowercat test report 1, USA
downloadPowercat test report 2, USA
downloadPreliminary design of BRBF system - Use of equivalent force method
downloadDesign check of BRBF system according to Eurocode 8 - Use of pushover analysis
downloadPowercat drawings
downloadWildcat drawings

Test Sonuçları

Aşağıda yer alan test sonuçlarına ilişkin belgeler, 20 adet Star Seismic BRB Güçlendirici Desteği üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçları ile bunların analizlerini içermektedir. Sözü edilen testler San Diego’da bulunan Kaliforniya Üniversitesi’nin “Seismic Response Modification Device (SRMD)” deprem simülatörü ile Utah Üniversitesi ve Budapeşte Teknik ve İktisadi Bilimler Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir

EN 15129 ve ECCS protokollerine göre Wildcat’in test sonuçları

Bu belge BRB güçlendirici destek elemanına ait EN 15129 (Anti-Seismic devices) ile ECCS (European Convention for Constructional Steelwork) protokollerine göre Budapeşte Teknik ve İktisadi Bilimler Üniversitesi’nde gerçekleştirilen deney sonucunda elde edilen ayrıntılı test sonuçlarını içermektedir.

Wildcat’e ilişkin test sonuçları, ABD

Bu raporda yedi adet Star Seismic BRB güçlendirici desteği üzerinde gerçekleştirilen test sonuçları ile bu sonuçlara ilişkin değerlendirmeler yer almaktadır. Söz konusu deneyler 2006 yılının ilkbaharında, Utah Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kürsüsü’ne bağlı Yapı ve Malzeme Analizi Laboratuarında gerçekleştirilmiştir.

Powercat’e ilişkin test sonuçları, ABD

Star Seismic BRB güçlendiricileri üzerinde, San Diego’daki Kaliforniya Üniversitesi’nin deprem simülatöründe sekiz adet geniş kapsamlı test uygulanmıştır. Söz konusu testler sırasında adı geçen güçlendirici destekler her iki ucundan, körüklü bağlantılar aracılığıyla bağlantı levhalarına sabitlenmiştir. Deprem simülatörü ile güçlendiricinin bir ucuna uzunluğuna ve çapraz yönde olmak üzere deformatif nitelikte kuvvet uygulanmıştır. Sistem üzerinde ayrıca SEAOC-AISC Recommended Provisions for Buckling Restrained Braced Frames’in önerileri doğrultusunda hem değiştirilmiş olan Standart kapsamındaki yük bindirme testi hem de Düşük Yinelemeli Yorma testi uygulanmıştır. Bunların dışında güçlendirici desteklerden biri üzerinde Northridge-Sylmar depreminin eşzamanlı etkisine vermiş olduğu yanıt da incelenmiştir. Teste tabi tutulan tüm örneklerin yük bindirim protokolünün gereklerine uygun oldukları tescil edilmiştir. Güçlendiricilerin kırılma öncesindeki histerezis davranışı büyük ölçüde dengeli olarak kayda geçerken önemli oranda enerji sönülümü gerçekleştirdikleri belirlenmiştir.

Powercat’e ilişkin test sonuçları 2. ABD

Bu raporda Star Seismic’in Mercy San Juan Hastanesi projesi bağlamında, UCSD, Caltrans Seismic Response Modification Device (SRMD)’nin test laboratuarında gerçekleştirilen bir dizi deneyin sonuçları yer almaktadır. Söz konusu deney kapsamında üç adet Burkulması Önlenmiş Çelik Çapraz de test edilmiştir.

Projelendirme ve teknik konularda yardım

Star Seismic Europe model oluşturma, tahmini ve nihai projelendirme aşamaları ile belgelendirmeye ilişkin konularda da projelendirme sırasında gerek duyduğunuz yardımcı malzemeler, model çizimler veya tipik ayrıntılarla ilgili olarak gerek duyduğunuz tüm hususlarda her zaman için Size yardıma hazırdır. Bugüne kadar BRB güçlendiricileriyle desteklenen herhangi bir proje hazırlamamış olmanız bizim için hiçbir sorun yaratmamaktadır; ilk aşamadan en son aşamaya, tasarım aşamasından sonuçlandırma aşamasına değin hep Sizin yanınızdayız. Star Seismic’in mühendis ekibi Sizlere sıkı bir işbirliği olanağı ile projelendirme için gerekli olan kesinleşmiş BRB güçlendirici değerleri, taşıyıcı özellikleri ve projeyi aşan hususlar bağlamında gerek duyduğunuz tüm bilgileri sunacaktır.

Adım adım projelendirme kılavuzu

Aşağıdaki satırlarda İngilizce olarak hazırlanan ayrıntılı bir projelendirme kılavuzu yer almaktadır. Bu kılavuzda projelendirme sürecinin tüm aşamalarına ilişkin bilgileri bulacaksınız.

Eurocode 8’i temel alarak hazırlanan proje kılavuzu – Gerçek kuvvetin yerine geçen yatay kuvvetler yöntemi

Eurocode 8’i temel alarak hazırlanan proje kılavuzu – Doğrusal olmayan statik itme analizi (pushover analizi)

BRBF sistemlerinin tasarlanması kolay ve tutarlıdır. Proje mühendisleri genelde sönümlenme sağlamayan elemanların (örneğin: Bağlantılar, kirişler, kolonlar, temel öğeleri gibi sismik yüklenme etkisi altında esnek durumda kalması gereken öğeler) maruz kaldıkları deformasyonun sönümleyici BRB elemanlarının maruz kaldığı deformasyondan daha önce meydana gelmemesini sağlayacak şekilde kapasite tasarlama kurallarına uygun olarak hareket ederler. Bu bağlamda BRBF sisteminin projelendirme aşamaları diğer sönümleyici mekanizma türleri için uygulanan işlemlerle uygunluk göstermektedir. BRB elemanlarının ayrıntılı olarak projelendirilmesi işi aslında tümüyle Star Seismic Europe tarafından yerine getirilmektedir. Alışılagelen projelendirme işlemleriyle karşılaştırıldığında farklı olan tek husus da bu uygulamadan kaynaklanmaktadır çünkü BRB elemanının projelendirilmesinde, yapıyı projelendiren mühendis ile güçlendirici destek üreticisinin projelendirme sürecinin belli aşamalarında kesinlikle işbirliği yapmaları gerekmektedir.

Basitleştirilmiş, taşıma katsayısı üzerine kurulu ölçümlemesi deprem güvenliğine ilişkin standartlar tarafından da desteklendiği takdirde BRBF sistemi aşağıda yer alan aşamalar halinde ele alınabilir:

  • Yapıyı etkileyen yıkıcı kuvvetin, söz konusu deprem yönetmeliği doğrultusunda yüksek taşıma katsayısı dikkate alınmak suretiyle (R=6-8 önerilir) hesaplanması,
  • Yapısal analiz: Güçlendirici elemanlar için gerekli olan taşıma kapasitesinin belirlenmesi ile sağlamlığın tescil edilmesi,
  • Genel anlamdaki ve katmanlar arası oynamalar (kaymalar)’ın kontrolü, güçlendirici desteklerin yer değiştirmelerine ilişkin hesaplamalar,
  • Üreticinin de işbirliğiyle BRB elemanlarına ilişkin olarak projeyi aşan hususların (aşırı yükleme katsayısı, overstrength factor) belirlenmesi,
  • Esneklik içermeyen diğer elemanların, örneğin kiriş, kolon ve bağlantı noktalarının tasarlanması.
  • Kullanılması arzu edilen güçlendiriciye ilişkin taşıma kapasitesi ve sağlamlığın üretici tarafından tescil edilmesi.
Görüldüğü üzere projelendirme sürecinin diğer sönümleyici mekanizmaların projelendirilmesine oranla daha kolay olmasının nedenlerinden biri de sönümleyici mekanizmanın ayrıntılı olarak tasarlanması işinin bizzat söz konusu mekanizmanın üreticisi tarafından üstlenilmiş olmasıdır. Bu sayede kapasite tasarımından kaynaklanan karmaşık görevlerin en az düzeye inmesi sağlanmaktadır. (bkz.: Basınca dayanıklı çerçevelerin kapasite tasarımı)

Konuya ilişkin deprem güvenliği standartlarının BRBF sistemine ilişkin gereksinimleri içermemesi durumunda Star Seismic Europe Size aşağıda yer alan süreci izlemenizi önermektedir:

  • Önce yukarıda açıklanan aşamaları izleyerek standartlarda yer almayan deprem güvenliği kıstaslarına yakın değerlere sahip bir proje hazırlıyoruz.
  • Sonra nihai yapının kontrolü için gerekli statik itme analizi (pushover analizi) ile kapasite tasarımından bildiğimiz kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Bu kontroller güçlendirici elemanların önceden tahmin edilen hareketleri düzeyinde beklenen deformasyonlar ile diğer yapısal elemanların taşıma kapasitelerini de kapsamaktadır.

Kirişler, kolonlar ve bu elemanların birbirleriyle; başka bir deyişle de güçlendirici elemanlarla bağlantılarının deprem sırasında oluşan olası en yüksek taşıma düzeyine göre planlanması gerekmektedir. Malzeme niteliklerinin olası dağılımını, (çünkü gerçek etki sınırı karakteristik değerden daha yüksektir) sertleşmeyi, sistemin projeyi aşan hususlarını, vb… yansıtması gereken proje aşımı etkeni de aslında bu durumun açıklaması niteliğindedir.

Güçlendirici elemanlar kolon ve kirişlere bağlantı levhalarıyla bağlanırlar. Star Seismic temelde birbirinden farklı iki bağlantı kurulumu sunmaktadır: Powercat BRB gerçek körüğe sahip, zıvana bağlantılı bir sistemken Wildcat BRB sistemi ise kaynaklı bir bağlantı olanağı sunmaktadır. Birinci sistemin avantajı düzey kaymalarının neden olduğu ikinci derece basınç etkilerinin safdışı bırakılması ile çelik çekirdeğin etkisi için tasarlanan uzunluğun arttırılabilir olmasıdır. Ne var ki bağlantıların düşük toleranslı oluşları bu türden çerçevelerin montajını güçleştirmektedir. Buna karşılık kaynaklı bağlantı ise montajı kolaylaştıran bir uygulama olup bu durumda da bağlantı ve güçlendiricilerde ikincil basınçların hesaba katılması gerekmektedir. Wildcat ürünleri güçlendiricinin yapıya vidalı bağlantıyla bağlanabilmesini olanaklı kılan türde bağlantı levhalarıyla birlikte de sipariş edilebilir; böylece kaynak işleminden de vazgeçilebilir.

Bağlantı levhalı bağlantı yöntemlerini geleneksel yöntemle güçlendirilmiş çerçeve elemanlarında uygulanan bağlantılarla karşılaştırdığımızda düşük kuvvet uygulamaları sonucunda ve deformasyon sorunlarının ortadan kaldırılması suretiyle bağlantı noktalarının boyutlarında olağanüstü bir indirime gidilebildiğini görmekteyiz.

Geleneksel türde bağlantı ile BRB bağlantısı

brb pinned connection

Zıvanalı, körüklü bağlantı (Powercat)

brb welded connection

Kaynaklı bağlantı (Wildcat)

Uygulama alanları

BRBF sistemleri halihazırda gerek yeni yapıların inşaatında gerekse mevcut yapıların güçlendirilmesinde, özellikle yatay yük taşıyıcı eleman olarak uygulanmakta olup mevcut yapılarda ek histerezis etki azaltıcı eleman olarak da kullanılabilmektedir.

Geleneksel yöntemle sağlamlaştırılmış çerçevelerle karşılaştırdığımızda BRB güçlendiricilerinin daha az güç harcanarak monte edilebilen, daha küçük bir kesite sahip çelik çekirdekleri sayesinde daha yumuşak ve esnek bir yapıya sahip olduklarını görmekteyiz. Bu yapı büyük deformasyonlara yol açabilmektedir. Bu nedenden ötürü deformasyonların belli bir düzeyde tutulabilmesi ve plastik kuvvet dağılımının yeniden düzenlenebilmesine katkıda bulunabilmesi amacıyla BRBF sistemleri daha çok esnek basınca dayanıklı çerçevelerle birlikte çalışan bir sistem olarak tasarlanırlar. Basınca dayanıklı çerçeveler kombine sistemlerin geri kazanım yeteneğini de arttırmaktadır. Ayrıca her iki çözümün avantajlı özelliklerinden eşzamanlı olarak yararlanabilmeyi olanaklı kılan, -plastik körükler aracılığıyla BRB güçlendiricileri ile basınca dayanıklı çerçevelerin enerji sönümleyici özelliğinden de yararlanabileceğimiz- ikili bir sistem de oluşturulabilir.

BRB güçlendiricileri yalnızca çelik yapılarda değil betonarme yapılarda da kullanılabilirler. Prohitech Avrupa’da gerçekleştirmiş olduğu araştırmaların yer aldığı belgelerde BRB sisteminin anıt niteliği taşıyan yapılarda kullanımının getireceği avantajları da irdelemektedir.

BRBF sisteminin bir diğer avantajı da, çekilen ve basınç uygulanan elemanlar olarak gösterdikleri davranışların özde birbirine uyumlu olmasından dolayı güçlendirici elemanların diyagonal bir dağılım çerçevesinde de uygulanabilir olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle güçlendiricilerin dağılımı konusundaki geniş tasarım özgürlüğü sayesinde mimari alanındaki talepler de kolaylıkla karşılanabilmektedir.

brb diagonal

Star Seismic Powercat güçlendiricilerinin diyagonal dağılımı

Yapı tasarım yazılımları

Tasarım amaçlı olarak çok sayıda sonlu elemanlar yöntemi ile statik analiz (FEM) tasarım programı kullanılabileceğinden özel yatırımlara yatırım yapmaya gerek yoktur. Bugüne kadar ETABS, RAM, RISA ve REVIT gibi birçok uluslararası yapı tasarım programı Star Seismic BRB’nin özel aksesuarlarından yararlanmak suretiyle çalışmaların daha da kolaylaşmasını sağlamışlardır.

Star Seismic tarafından hazırlanan Deformasyona Karşı Dayanıklı Güçlendirici çeşitleri RAM yazılımı sayesinde kullanılabilir, araştırılabilir ve tasarlanabilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi elde etmek için lütfen konuya ilişkin wiki sayfasını ziyaret ediniz.

ram brb

RAM yapı tasarım programında Star Seismic Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazları

Teknik konulara ilişkin videolar

ATLSS Engineering Research Center, Lehigh University

1994 yılında meydana gelen Northridge, CA depreminin simülasyonuna tabi tutulan güçlendiricilerimizin işleyişini buradan izleyebilirsiniz.

share_1 share_2 share_3 print