fontdown fontup
share_1 share_2 share_3 print

Нови резултати от анализа на разходите

В това проучване обобщаваме с конкретни примери икономиите на средства за строителство, постигнати при сградите, построени с BRB система.

С анализ на разходите показваме, че с BRBF системите може да се постигне значителна икономия в размер от около 30 EUR/m2 в сравнение с CBF дисипативните системи с q=4. А в сравнение с CBF дисипативните системи с q=1.5 установихме още по-голяма икономия  в размер от около 86 EUR/m2 съответно 95 EUR/m2 в случая на изследваните 3- и 7-етажни сгради.

В проучването на фирмата „Star Seismic Europe” „Икономии на разходи при сгради, построени с BRB елементи съответно изискванията на Еврокод” са сравнени в икономически аспект основните системи за хоризонтално укрепване, построени с BRB елементи и с центрично включени диагонали. Анализът на изчисления общ размер на разходите на 3- и 7-етажни стоманени конструкции е извършен на основата на три различни възможности за укрепване.отваряне на галерия